نمونه هایی از پروژه های جرم برداری – Deep Cleaning

اجرای پروژه جرم برداری در واحد اداری

اجرای پروژه جرم برداری در پارکینگ مجتمع تجاری

اجرای پروژه جرم برداری از سنگفرش محوطه برج مسکونی

اجرای پروژه جرم برداری کفپوش سالن ورزشی

اجرای پروژه جرم برداری از کف و دیواره استخر