حضور شرکت فراپاک در دومین نمایشگاه مراکز خرید و مجتمع های تجاری