رایحه

رایحه محیط

رایحه در هر محیطی می تواند یادآور مشخصات آن محیط باشد. برای مثال بوی الکل در بیمارستان باعث می شود که این رایحه در هر محیطی یادآور بیمارستان و حتی حس استرس باشد. بنابراین رایحه ای که در محیط استفاده می شود، نقش مهمی در احساسات افراد دارد.حسی که محیط به فرد منتقل می کند…

ادامه مطلب