steam

بخارشوی صنعتی

دستگاه های نظافت صنعتی انواع گوناگونی دارند که از هر یک می توان در بخش های مختلف و برای فرآیندهای نظافتی متفاوتی استفاده کرد.دستگاه بخارشوی صنعتی یکی از همین دستگاه ها است. نحوه کار دستگاه بخارشوی صنعتی این دستگاه با تولید بخارآب با حرارت بالا و مکش همزمان، آلودگی های روی سطح را از بین…

ادامه مطلب