درمان

نظافت مراکز درمانی با دستگاه اسکرابر

محیط های درمانی به دلیل رفت و آمد افراد بیمار و وجود آلودگی های مختلف باید به طور روزانه نظافت شوند. در واقع محیط های درمانی جزء مراکزی هستند که همواره باید تمیز باشند تا از پخش آلودگی جلوگیری شود و محیط امنی برای کارکنان و مراجعه کنندگان به وجود آید. نظافت این مراکز به…

ادامه مطلب