ضدعفونی

ضدعفونی کردن سطح کف

طبق بررسی و آمار سازمان های معتبر جهانی، سطح کف به دلیل تردد یکی از آلوده ترین مکان های جمع و پخش ویروس است به همین دلیل برای جلوگیری از پخش ویروس و بیماری، سطح کف را باید به طور مکرر تمیز کرد تا مانع از جمع شدن آلودگی شویم. برای نظافت سطح کف راه…

ادامه مطلب