نظافت سوله

نظافت سوله های صنعتی

در صنعت بخش های زیادی به نظافت و نگهداری نیاز دارد.سوله های صنعتی یکی از این بخش ها است. نظافت سوله های صنعتی را می توان به چند بخش تقسیم کرد. نظافت کف ، نظافت سقف، نظافت شیشه و نظافت دیوارها. نظافت کف نظافت کف به دو روش انجام می شود. Deep Cleaning –1 2-شستشو…

ادامه مطلب