نظافت بهره برداری

یکی از رکن های مهم نظافتی در پروژه های عمرانی، نظافت بهره برداری می باشد.چرا که تمام جلوه و زیبایی محیط به این کار بستگی دارد و اصولی و حرفه ای انجام نشدن این فرآیند باعث کاهش کیفیت کل پروژه خواهد شد. هر پروژه عمرانی چه در مراحل ساخت و چه در مراحل نهایی ،…

ادامه مطلب