تکنیک های حذف بتن از روی سطح

حذف بتن خراب ، آسیب دیده ، متخلخل یا معیوب برای انجام هرگونه کار تعمیراتی ضروری است ، اما میزان این حذف معمولاً از قبل و در مرحله برنامه ریزی قابل تعیین نیست. تصمیم گیری در مورد اینکه چه مقداراز بتن آسیب دیده و باید از بین برود کاری دشوار است زیرا تغییر در خصوصیات…

ادامه مطلب