انتخاب دستگاه نظافتی

در یک محیط اعم از صنعتی یا غیر صنعتی آلودگی های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد این آلودگی ها با توجه به فضا و نوع کاربری محیط تولید و انباشته می شوند. حجم این آلودگی ها و میزان خطر آفرینی آن ها متفاوت و وابسته به محیط است.نظافت محیط و استفاده از روش های…

ادامه مطلب