school

بهداشت و نظافت مهدکودک و مدارس

بهداشت و نظافت محیط های کودک محور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زیرا عمده تردد این محیط ها توسط قشر خردسال جامعه که آسیب پذیر و حساس تر به آلودگی هستند صورت می پذیرد. بنا بر این بهداشت کودک و محیطی که در آن رفت و آمد دارد و آموزش می بیند جزء نکات ضروری…

ادامه مطلب