amoozeshi

نظافت مراکز آموزشی

با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اکثر مراکز آموزشی به ویژه مدارس و دانشگاه ها برای مدت زمانی نسبتا طولانی این مراکز بدون استفاده رها شده و قطعا در معرض آلودگی و تجمع گردو خاک قرار گرفته اند. این مراکز برای بازگشایی، نیاز به نظافت اساسی دارند. نظافت با دستگاه های صنعتی نظافت مراکز آموزشی…

ادامه مطلب