شستشوی اتوماتیک اتومبیل

تبلیغات بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ از طریق وسایل نقلیه در سطح شهر صورت می گیرد. این در حالی است که  اتومبیل ها و سایر وسایل نقلیه در هر نوع آب و هوایی تردد دارند و کیلومترها در سطح شهر طی می کنند و این موضوع باعث ایجاد حجم زیادی از آلودگی…

ادامه مطلب