نظافت شهر با سوییپر

  نظافت شهر، معابر عابر پیاده، پارک و بوستان ها، کوچه و خیابان ها همگی جزء مسئولیت های شهرداری است. رسیدگی به این وظیفه سخت و پرچالش است.آلودگی در سطح شهر به دلایل مختلفی از جمله تردد روزانه و دائمی افراد و ماشین ها، وضعیت جوی آب و هوا بسیار زیاد است.برای مدیریت تمام این موارد…

ادامه مطلب