نظافت صنعتی در باغ وحش

   باغ وحش یکی از مکان های تفریحی است که به واسطه تعداد مراجعین، پرسنل و نگهداری گونه های مختلف جانداران باید به طور دائم نظافت شود تا از بیماری حیوانات و انتقال بیماری از حیوانات به انسان ها جلوگیری شود.در این مکان همواره باید آلودگی و فضولات حیوانات جمع آوری و محیط نظافت شود.نظافت در…

ادامه مطلب