نظافت سریع و حرفه ای

قبل از شیوع ویروس کرونا نظافت خیلی از تجهیزات و بخش ها اهمیت خاصی نداشت ولی بعد از فراگیری این ویروس نظافت اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.نظافت مجتمع های اداری، تجاری و مسکونی که قبلا به صورت عادی و سطحی صورت می گرفت امروزه برای جلوگیری از انتقال ویروس و بیماری افراد باید کامل…

ادامه مطلب