نظافت محوطه روباز

محوطه های روباز معمولا به دلیل مسقف نبودن و نداشتن محافظ  خیلی زودتر از فضا ها سر بسته آلوده می شوند. شرایط جوی و آب و هوا در آلودگی  و نظافت محوطه روباز بسیار تاثیرگذار است.فضاها و محوطه های باز هم همانند فضای سربسته نیاز به نظافت دارد.نظافت محوطه روباز به مراتب سختتر از محوطه…

ادامه مطلب