نظافت فصلی

در روش های نوین نظافت صنعتی قبل از شروع هر فصل می توان مقدمات نظافت مناسب آن فصل را فراهم کرد و فرآیندی را تحت عنوان نظافت فصلی اجرا کرد.نظافت فصلی با در نظر گرفتن تمام شرایط جوی، محیطی، میزان رفت و آمد، ساعت های پرازدحام و … حاکم در آن چند ماه برنامه ریزی…

ادامه مطلب