سازمان

نقش نظافت در سازمان

نظافت تنها به معنای حفظ پاکیزگی محیط نیست بلکه در جلوگیری از ایجاد عفونت، ویروس و باکتری نیز نقش مهمی دارد. نظافت محیط در تصویرسازی ذهنی و تضمین کیفیت خدمات قابل ارائه توسط سازمان برای مراجعه کنندگان هم نقش مهمی ایفا می کند.بنابراین نظافت محیط می تواند یکی از عوامل رقابتی برای سازمان ها باشد.…

ادامه مطلب