فرآوری بتن

فرآوری سطوح بتنی

افزایش طول عمر بتن و حفظ زیبایی آن با عملیات فرآوری یا سوپر کانکریت به بهترین نحو صوت می پذیرد. استفاده از این روش پیامد هایی مانند افزایش مقاومت سایشی، نفوذ ناپذیری سطح در برابر آب و روغن و افزایش طول عمر بتن را در پی دارد. در عملیات فرآوری بتن ابتدا حذف ناهمواری ها و کالیبراسیون سطح صورت می گیرد. سپس به کمک سخت کننده های ویژه، سطح بتن مقاوم سازی می شود. در نهایت برای دستیابی به سطح یکنواخت و صیقلی عملیات پولیش انجام می گیرد.