فریم تصاویر

فریم های متفاوت تعریف شده در این پوسته