سطوح کف در هر سازه و بنایی جز اولین بخش هایی می باشد که در بدو ورود نظر مراجعه کنندگان را به خود جلب می نماید. مسلما تردد تعداد بالای افراد و مراجعه کنندگان به مراکز تجاری، اداری و مسکونی یکی از اصلی ترین عوامل…