برچسب: تکنولوژی

بتن

بتن شما مثل روز اول میشه به لطف پیشرفت های اخیرتکنولوژی وتجهیزات ساب بتن ، شرکت فراپاک سازان آوا می تواند بدون استفاده از مواد شیمیایی سمی با ساب و پولیش ، سطح بتن شما را به یک سطح براق تبدیل کند. ما می توانیم…

نظافت صنعتی

صنعت بهداشت،محیط کارایده آلی را فراهم می کند.شرکت های نظافتی خاص بهترین همراه هستند.حتی اگر خدمات مورد نیاز شامل نظافت در صنعت حمل ونقل ،بخش خودرو یا محیط اداری باشد. نظافت صنعتی تخصص شرکت فراپاک سازان آوا است. هر صنعتی در حیطه نظافت درگیری خودش…