انجام خدمات نظافتی به منظور فراهم نمودن محیطی سالم و ایمن برای افراد و همچنین فراهم نمودن جلوه های مناسب بصری امر مهمی می باشد. با توجه به اینکه محیط های مسکونی، اداری و تجاری وسعت زیادی دارند و از این رو استفاده از شیوه…