مرمر به مراقبت حرفه ای نیاز دارد تصور غلطی وجود دارد که مرمر به دلیل سنگ بودن نیاز به نگهداری ندارد،ولی این تفکر به دور از واقعیت است. در واقع مرمر و همه سنگ ها به نوعی از نگهداری نیاز دارند.گرچه برخی از انواع مرمر…