کوارتز می تواند گزینه مناسبی برای افرادی باشد که ظاهر مرمر را دوست دارند اما در عین حال سنگی می خواهند که از حساسیت کمتری نسبت به مرمر برخوردار باشد. جلوه و ظاهر کوارتز می تواند با استفاده نادرست از مواد و ابزار شوینده، پوشش…