10 نکته برای نظافت محیط کار نظافت محیط کار به معنی فراهم کردن محیطی سالم برای کارمندان و مناسب برای نمایش به مشتریان است در این جا به نکاتی برای نظافت محیط کار می پردازیم.. از آلودگی فضا با رعایت کردن نکات زیر جلوگیری کنید:…