10 نکته برای تمیز نگهداشتن محیط کار نظافت محیط کار به معنی فراهم کردن محیطی سالم برای کارمندان و مناسب برای نمایش به مشتریان است. از جرم گرفتن و آلودگی فضا با رعایت کردن نکات زیر جلوگیری کنید: 1-نظافت میز کار همه ی فشار و…