حتما از این نکته شگفت زده خواهید شد که 97 درصد ادارات و محیطهای دفتری، به نظافت محیط کار، دستگاه ها و محیط خود به اندازه ی کافی و مناسب اهمیت نمی دهند. اگر اداره و یا دفتر شما هم یکی از آنهاست، از نظر آماری…